ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵉ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ, ⴳ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵊⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵎⵎⴽⵛⴰⵎⵜ ⵜⵡⵔⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵥⵖⵔⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵃⵙⵙⴰⵏⵉ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ, ⴰⵍⵉⴳ ⴽⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ. ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵏⵜⴰⵕⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵥⴰⵎⵏ, ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⴽⵕⴽⴰⴹ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ.
ⵖ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ, ⵜⵍⴰ ⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵢ ⵏⵏⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⴳⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ( ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵣⵎⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⴷⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ).
1@4x
2@4x
3@4x
4@4x
5@4x
6@4x
7@4x
8@4x
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵔⴷⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴽ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ, ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ.
ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⴽⵕⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⴰⴷⵍⵉⵙⵏⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ. 
ⵜⴰⵕⵉⵕⴹⵜ ⴷⴷⵖ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⴷ ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ, ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵎⵙⵔ ⵏⵏⵙ. 
ⵔⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵢⵉⴷⴼ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ.